Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 24 kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền sai phạm hơn 11,8 tỷ đồng. Đã thu hồi được hơn 1,9 tỷ đồng phải thu hồi; kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 280,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 5,9 tỷ đồng. Đã xử lý hành chính đối với 1/3 tập thể và 13/163 cá nhân có vi phạm.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 659 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.427 cá nhân, tổ chức (giảm 21 cuộc so với cùng kỳ năm 2018). Kết quả, phát hiện 274 cá nhân, tổ chức vi phạm; ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đã xử phạt với tổng số tiền hơn 367,2 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Lê Phương