Toàn thành phố nhận 8.950 đơn thư các loại (đơn kỳ trước chuyển sang là 302 đơn). Qua phân loại có 6.687 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 2.478 đơn KN, TC, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.467 đơn; có văn bản hướng dẫn 223 đơn; có công văn đôn đốc giải quyết 409 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 376 đơn.

Đã giải quyết 188/211 vụ việc KN và 124/128 vụ việc TC thuộc thẩm quyền, trong đó giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 66; giải quyết bằng quyết định hành chính 122. Có 5 vụ KN đúng, 111 vụ KN sai, 6 vụ KN có đúng có sai, 24 vụ TC đúng, 52 vụ TC sai, 15 vụ TC có đúng có sai và 39 vụ TC không có cơ sở.

Qua giải quyết đơn KN, TC, kiến nghị đã trả lại quyền lợi cho 1 người dân với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Phương Hiếu