Đoàngồm 3 thành viên, do ông Phạm Văn Cảnh, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt đối với 2 công ty nêu trên và các đơn vị có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ khi Công ty CP Môi trường APT – Seraphin Hải Dương tiếp nhận bàn giao Dự án Nhà máy ODA đến 31/12/2017 (khi cần thiết, đoàn thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra).

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

TQ