Theo kế hoạch, trong quý II, TP sẽ tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Luật PCTN và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tại các quận, huyện, thị xã, trong quý II, cũng sẽ tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật PCTN.

Bên cạnh đó, TP cũng giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị TP, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chuyên trang về PCTN; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về PCTN trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

Cũng trong quý II, sẽ diễn ra các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng...

Về nội dung, TP yêu cầu, trong năm 2020, các đơn vị phải lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND TP giao Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hội Nhà báo Hà Nội thực hiện chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương về tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Trong các tháng 9, 10 và 11, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thanh tra TP, Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

UBND TP cũng giao UBND huyện Thanh trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

TTH