Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.977 đơn thư các loại (giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2018). Qua phân loại có 1.149 đơn đủ điều kiện xử lý (trong đó có 354 đơn khiếu nại, tố cáo, 795 đơn kiến nghị, phản ánh; có 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018).

Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải quyết 85/92 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 92,4%). Trong 85 vụ việc đã giải quyết, có 7 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn, có 12 vụ công dân tái khiếu.

Kết quả giải quyết đã thu hồi 3,1 triệu đồng; trả công dân 5 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 6 người; bảo vệ và trả lại quyền lợi cho 9 người; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Hiện nay còn 7 vụ việc (khiếu nại 3 vụ, tố cáo 4 vụ) đang được các cấp, ngành tập trung xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Lê Phương