Được biết, kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh vừa được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt.

Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt như: Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm 16 đơn vị; thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Liêm và trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu đô thị Đại Cương, khu dân cư Thanh Sơn, khu nhà ở và thương mại tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân...

Bên cạnh các cuộc thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật và khi được giao, đồng thời quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Năm 2020, Thanh tra tỉnh tập trung tăng cường công tác theo dõi, đốc đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, qua đó phấn đấu tỷ lệ thực hiện đạt từ 90% trở lên các kiến nghị theo các kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Năm 2020, Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Nhằm thực hiện tốt trong lĩnh vực công tác, Thanh tra tỉnh xác định nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, người đứng đầu đơn vị trong thời gian tới. Cơ quan sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Thanh tra tỉnh xác định, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh. Xây dựng văn hoá thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng thực hiện công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Hoàng Long