Tinh gọn, hiệu quả và giảm cồng kềnh

Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra Lê Quang Minh cho biết, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan UBKT Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh có tương đồng là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và xử lý sai phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản bộ máy, biên chế, trong đó tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng tầng nấc, cồng kềnh, chồng chéo.

Chính vì vậy, tháng 9/2018, Tỉnh ủy Hà Giang đã lập đề án hợp nhất cơ quan Thanh tra tỉnh với cơ quan UBKT Tỉnh ủy thành cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh. Mục tiêu của Đề án là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò cùa tổ chức, đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thông qua việc phát huy mặt mạnh của cơ quan tham mưu, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra, rút ngắn quy trình công tác, tránh trùng lắp. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại trước đây để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

 

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao quyết định thành lập cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh. Ảnh: HG

 

Cũng theo ông Minh, dù việc thực hiện phối hợp giữa Thanh tra và UBKT đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, song vẫn còn những khó khăn, bất cập đòi hỏi cần phải hợp nhất. Việc hợp nhất sẽ tạo sự đồng bộ trong xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát trọng tâm, không chồng chéo; phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra, hạn chế việc trưng tập cán bộ ngoài cơ quan gây mất nhiều thời gian và hiệu quả không cao; xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra đồng bộ cả về cơ chế, chính sách, kinh tế - tài chính và trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trong hai cơ quan UBKT và Thanh tra tỉnh, ngày 21/9/2019, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết nhất trí thực hiện thí điểm Đề án hợp nhất cơ quan UBKT Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh. Và ngày 24/9/2018, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành quyết định thành lập cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang trên cơ sở hợp nhất cơ quan Thanh tra tỉnh với cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hà Giang.

Sau khi được thành lập, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang đã đi vào hoạt động theo phương thức mới, trong đó vừa tập trung tham mưu vừa giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra.

 

Cơ quan UBKT- Thanh tra tỉnh họp triển khai nhiệm sau khi hợp nhất. Ảnh: HG

 

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, cụ thể: Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ Công cụ; Việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh; Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hợp nhất tổ chức bộ máy cơ quan UBKT - thanh tra cấp tỉnh và một số huyện, thành phố theo Kết luận số 34 KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị.

Đối với công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực xã hội và dư luận quan tâm. Đã tiến hành thanh tra và phát hiện 13 đơn vị có sai phạm, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 tổ chức, 28 cá nhân.

Sau khi hợp nhất, cơ quan kịp thời triển khai thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ trong cơ quan về mục tiêu, quan điểm các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hiện cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh có 6 phòng chuyên môn. Công tác sắp xếp, xây dựng quy chế làm việc sẽ được tập thể cơ quan tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo cơ quan và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức được thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ, làm tốt công tác tư tưởng.

Có thể nói, từ sau khi hợp nhất đến nay cán bộ, công chức trong cơ quan cơ bản yên tâm công tác, bước đầu tiếp cận, bắt nhịp với công việc theo mô hình hoạt động và môi trường công việc mới.

Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo ông Minh, do mới hợp nhất nên trên thực tế, trong quá trình hoạt động cũng có không ít khó khăn, vướng mắc như: Sau sáp nhập, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh giảm từ 11 phòng chuyên môn xuống còn 6; từ 10 người giữ chức danh trưởng phòng xuống còn 6 người; cấp phó phòng từ 14 người xuống còn 12 người. Đồng thời thay đổi hình thức phân công nhiệm vụ đối với các phòng nghiệp vụ từ thực hiện theo chuyên đề riêng sang thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với đề cao trách nhiệm phụ trách các địa bàn, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó là việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; cán bộ các cơ quan cũ chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ; việc sử dụng con dấu, thể thức văn bản tham mưu, chỉ đạo, điều hành và gửi nhận văn bản còn bất cập; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ còn lúng túng…

Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên là do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Kết luận số 34- KL/TW, ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

“Việc thực hiện hợp nhất 2 cơ quan mới triển khai thực hiện trong thời gian ngắn. Đây là mô hình tổ chức mới, nên phải từng bước vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm. Do vậy, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm xem xét tạo điều kiện về mọi mặt để cơ quan có kinh phí bố trí cho cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ thanh tra”, ông Minh giãi bày.

 

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT- Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ cấp phòng. Ảnh: HG

 

Cũng theo ông Minh, cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh mong muốn sớm được kiện toàn, bổ sung các chức danh Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra tỉnh; quy định về mẫu dấu và hướng dẫn quản lý, sử dụng với mô hình hoạt động của cơ quan mới; bổ sung chỉ tiêu, chấp thuận chủ trương cho đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cơ chế đặc thù để cán bộ, công chức được xét từ xếp ngạch Kiểm tra sang ngạch Thanh tra tương đương.

Đồng thời, sớm có quy định, hướng dẫn đối với cơ quan đã thực hiện hợp nhất được bổ nhiệm mã ngạch công chức chung, hoặc được bổ nhiệm cả 2 ngạch để thực hiện được đồng thời hai nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra và được hưởng các chế độ, chính sách chung. Quy định thống nhất chung về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong cơ quan UBKT - Thanh tra sau khi hợp nhất…

Tin rằng, dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, gắn bó của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang sẽ kiên trì, khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Hiếu - Thân Giang