Những con số ấn  tượng

Theo Cơ quan TTGSNH: Hơn 5 năm qua, TTGSNH từng bước khẳng định là cơ quan tham mưu đắc lực, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và ghi lại những dấu ấn bằng con số thống kê ấn tượng.

Giai đoạn năm 2010 - 2015, TTGSNH triển khai 168 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đưa ra 1.001 kiến nghị và 53 khuyến nghị yêu cầu chấn chỉnh vi phạm. Lĩnh vực thanh tra hành chính, TTGSNH tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, 58 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, trách nhiệm thủ trưởng đơn vị về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tội phạm...

Tại lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, TTGSNH tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng triệu giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử và xử lý 3.352 báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Bên cạnh đó, TTGSNH chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực rộng khắp toàn ngành Ngân hàng. Bởi vậy, thông qua công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các TCTD, 155 vụ việc tiêu cực, tham nhũng bị phát hiện với số tiền lên tới 2.640,9 tỷ đồng và 498.789 USD; 324 cán bộ bị xử lý, đồng thời vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự cũng được chuyển cơ quan điều tra kịp thời. Sự vào cuộc tích cực của toàn ngành góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ của hệ thống ngân hàng, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Đảm nhiệm trọng trách làm đầu mối triển khai Đề án 254 về cơ cấu lại hệ thống các TCTD, TTGSNH triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp theo đúng mục tiêu, định hướng, lộ trình góp phần rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn của hệ thống TCTD. Hiện nay, nguy cơ gây đổ vỡ hệ thống đã được đẩy lùi, khả năng chi trả của các TCTD được cải thiện, tài sản của Nhà nước và tiền gửi của nhân dân được an toàn, đem lại niềm tin trong nhân dân.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, TTGSNH giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu, đến nay kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Nợ xấu đã được kiềm chế và xử lý bước đầu. Số liệu thống kê cho thấy, tổng giá trị nợ xấu được xử lý qua các năm tăng dần, cụ thể năm 2012 là 69,9 nghìn tỷ đồng năm 2014 là 143,5 nghìn tỷ đồng.

Qua thanh tra, giám sát, thực trạng hoạt động của TCTD được làm rõ, gắn liền với xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm, rủi ro theo quy định. Chính vì vậy, kỷ cương, kỷ luật trên thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng được nâng cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hệ thống các TCTD.

Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, THGSNH xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện, đổi mới bộ máy tổ chức. Do vậy, TTGSNH đã tham mưu Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đặt nền móng pháp lý cho sự đổi mới của hệ thống TTGSNH.

Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Thanh tra, giám sát ngân hàng nói chung và TTGSNH nói riêng. Sự thay đổi trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý, thanh tra, giám sát hệ thống TCTD theo đúng trình độ và lộ trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam và hệ thống tài chính, ngân hàng. Theo đó, Cơ quan TTGSNH vừa có chức năng tham mưu vừa có chức năng thực thi khi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình và theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế trong công tác chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả sở trường của từng cá nhân.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn năm 2010 - 2015, TTGSNH tích cực phát động nhiều phong trào thi đua tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Qua đó, nhiều công chức đã được các cấp lãnh đạo biểu dương, đặc biệt có Chánh Thanh tra TTGSNH được công nhận và biểu dương là điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn ngành Thanh tra.

Với những thành tích đã đạt được, TTGSNH nhiều lần được đón nhận bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Thanh Hoa