Đây là nội dung đáng chú ý của kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành.

Kế hoạch đề ra các nhóm nội dung trọng tâm, trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp từ khi xây dựng đến thực hiện kế hoạch thanh tra, nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp; đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý khi có phát sinh.

Đến nay, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Cảnh Nhật