Trước đó, ngày 30/5/2019, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Thắng đã ký Quyết định số 116/QĐ-TT về thanh tra việc chấp hành pháp luật về xác định giá đất đối với dự án nói trên.

Đối tượng thanh tra theo quyết định này gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn Thanh tra do ông Trần Nam Trung – Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu dân cư và Dịch vụ Giang Điền trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Về thời kỳ thanh tra, Quyết định số 116/QĐ-TT của Thanh tra tỉnh Đồng Nai nêu rõ: “Từ thời điểm xác định giá đất cụ thể theo quy định đến thời điểm thanh tra, trong quá trình thanh tra nếu có những vấn đề liên quan trước và sau thời điểm xác định giá đất cụ thể của dự án, Đoàn Thanh tra có trách nhiệm làm rõ”.

Phạm Tường