Trong vòng 1 năm (từ 1/8/2018 - 31/7/2019), tại địa điểm tiếp công dân của Bộ GD&ĐT đã tiếp 132 lượt với 146 người, 126 vụ việc. Trong đó, có 6 đoàn đông người, 1 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là tiếp nhận thông tin phản ánh về việc TC thu - chi sai quy định trong giáo dục, kiến nghị sai phạm về hợp đồng lao động; kiến nghị về chế độ, chính sách nhà giáo; phản ánh thực hiện chế độ, chính sách với người học; việc cấp văn bằng chứng chỉ. TC công tác quản lý của thủ trưởng cơ quan, cơ sở giáo dục liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức cán bộ và tài chính…

So với thời kỳ báo cáo năm 2018, số lượt tiếp công dân năm 2019 tăng 19 lượt, tăng 23 vụ, 3 đoàn đông người.

Trong năm, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 918 đơn thư KN, TC. Trong tổng số 547 đơn đủ điều kiện xử lý thì chỉ có 52 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 2 đơn KN, 3 đơn TC, còn 47 đơn phản ánh, kiến nghị đã gửi đến các vụ, cục chức năng xem xét trả lời. 

Đối với một số vụ việc thuộc thẩm quyền phức tạp khác như đơn TC tại Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT đã có thông báo không thụ ký giải quyết; với thông tin báo chí phản ánh tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT có công văn gửi trường để chấn chỉnh và khắc phục thiếu sót. Trường cũng đã có báo cáo về việc khắc phục thiếu sót theo chỉ đạo của Bộ.

Với đơn TC tại ĐH Nha Trang, Bộ đã yêu cầu trường báo cáo để nắm thông tin phục vụ công tác quản lý… Theo kế hoạch năm 2019, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thanh tra hành chính tại ĐH Nha Trang.

Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN, TC, Bộ GD&ĐT cho biết, đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Theo đó, tháng 9/2018 đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm tại 4 đơn vị trường ĐH trực thuộc; thanh tra trách nhiệm được lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính như thanh tra tại Trường ĐH Vinh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC. Điển hình như do khối lượng công việc đột xuất của cơ quan thanh tra nhiều nên công chức thanh tra chuyên trách phải tham gia các hoạt động chuyên môn khác của cơ quan dẫn đến việc bố trí người và tiến độ công việc bị ảnh hưởng; một số địa phương và trường trực thuộc còn chưa làm đúng quy trình, quy định, dẫn đến tình trạng công dân đưa vụ việc ra báo chí và KN, TC vượt cấp…

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT dự báo, đơn thư KN, TC ngày càng có tính chất phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ tham gia giải quyết phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nắm vững quy định pháp luật.

TTH