Tạo niềm tin cho nhân dân

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái, những năm qua, đặc biệt là năm 2018 và quý I/2019, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chủ động tham mưu thủ trưởng cùng cấp thực hiện đạt 100% kế hoạch, đồng thời, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cùng cấp; chủ động triển khai kế hoạch thanh tra đất đai theo kế hoạch của UBND tỉnh trong việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.

Có thể nói, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát chương trình công tác thanh tra để phân kỳ kế hoạch cụ thể, nên các cuộc thanh tra triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra, không bị chồng chéo.

Qua thanh tra, đã kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; các kết luận và kiến nghị qua thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm minh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng, chống tham nhũng cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện.

Điểm nổi bật phải kể đến nữa là các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết KN,TC, nhất là thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát giải quyết các vụ việc KN,TC tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ. Do đó, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người và không có phát sinh điểm nóng.

Tham mưu giải quyết đơn thư KN,TC kịp thời, đúng quy định pháp luật, nhất là trong quá trình tham mưu giải quyết đơn thư, các địa phương đã quan tâm tổ chức đối thoại với công dân, giải thích rõ về quy định của pháp luật, chế độ, chính sách nên nhiều công dân đã rút đơn.

Đồng thời, hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời KN,TC, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Đặc biệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần phát huy dân chủ cơ sở, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, cơ quan, tổ chức, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Do vậy, tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu kiện và đơn thư KN, kiến nghị, phản ánh phát sinh năm sau giảm hơn năm trước. Đơn TC có tăng nhưng không đáng kể và chủ yếu là đơn mạo danh; không phát sinh điểm nóng.

Đạt được những kết quả khả quan như vậy, nhưng theo ông Thái, vẫn còn một số khuyết điểm, tồn tại, như có địa phương triển khai thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm, công tác họp, tổng kết rút kinh nghiệm của các đoàn thanh tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc ghi nhật ký đoàn thanh tra không đúng quy định; thời gian triển khai một số cuộc thanh tra còn kéo dài...

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trên, theo ông Thái là do một số địa phương, cán bộ lãnh đạo làm công tác thanh tra có sự luân chuyển, điều động, thay đổi, nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

Cũng theo ông Thái, theo quy định thì hiện nay cấp xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư KN,TC, mà cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm nên việc tham mưu trong công tác này còn hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến công tác tổng hợp báo cáo số liệu, tình hình tiếp công dân, giải quyết KN,TC ở cấp huyện gặp nhiều khó khăn. Việc giải quyết đơn thư còn kéo dài thời gian cũng một phần là do có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, chờ xin ý kiến của cấp trên. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa quan tâm trong công tác triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Một số đối tượng kê khai tài sản, thu nhập chưa chú trọng việc kê khai tài sản...

Không để phát sinh “điểm nóng”

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ông Thái cho biết, trong năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực được quan tâm; chú trọng thanh, kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, tái định cư và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc do các Ban Quản lý rừng đang quản lý trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 16/9/2016; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành lĩnh vực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và quỹ sử dụng bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

Theo dõi, chủ động nắm tình hình khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thực hiện thanh tra đột xuất; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra tính chính xác các kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để thu hồi các sai phạm về kinh tế nộp ngân sách Nhà nước, xử lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và ứng dụng phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư; phấn đấu giải quyết đạt trên 90% đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền, quan tâm công tác vận động, thuyết phục, hòa giải cơ sở, tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết nhằm hạn chế khiếu kiện đông người, đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ, với mục tiêu giảm thiểu KN, bức xúc kéo dài, đoàn đông người.

Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật và có biện pháp xử lý kỷ luật cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành các quyết định giải quyết, xử lý của cấp có thẩm quyền…

Với bề dày truyền thống của ngành Thanh tra Quảng Nam và khí chất, bản lĩnh của người đứng đầu, ngành Thanh tra tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm minh, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tin rằng, trong những năm tới, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ viết tiếp những mốc quan trọng vào trang sử vẻ vang của ngành.

Lê Phương