Chủ động rà soát, phối hợp kịp thời

Toàn ngành Thanh tra đã chủ động rà soát, kịp thời phối hợp xử lý chồng chéo được phát hiện qua công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và qua việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.Nhiều bộ, ngành địa phương đã có cách làm hay, phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trong xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, từ đầu tháng 4 hàng năm, TTCP đã chủ động có công văn gửi thanh tra các bộ, ngành, địa phương đề xuất định hướng chương trình thanh tra năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, cùng với việc nắm tình hình của TTCP, kết quả làm việc, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN), TTCP tiến hành xây dựng dự thảo định hướng chương trình thanh tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nhờ vậy, định hướng chương trình thanh tra hàng năm bao quát được yêu cầu thanh tra công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành về việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Đồng thời, phát hiện mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra hàng năm, TTCP ban hành kế hoạch thanh tra của TTCP và hướng dẫn bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị mình, trong đó quán triệt tinh thần của CT số 20 giảm mật độ và hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm, góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh. Quá trình này được tiến hành thận trọng, đảm bảo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, trùng lặp và cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Có thể nói, việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được Tổng TTCP quan tâm, chỉ đạo sát sao ngay từ khi xây dựng dự thảo định hướng và kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đối với nội bộ ngành Thanh tra, TTCP chủ trì họp với thanh tra bộ, ngành Trung ương để thảo luận, thống nhất. Đối với KTNN, sau khi phối hợp ở cấp độ các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, lãnh đạo TTCP và KTNN họp thống nhất và có văn bản xin ý kiến/văn bản góp ý chính thức vào dự thảo kế hoạch của 2 cơ quan.

Chính vì vậy, TTCP đã hạn chế tối đa việc chồng chéo trong khâu xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Đến nay, đã khắc phục triệt để được tình trạng chồng chéo giữa TTCP với KTNN trong khâu xây dựng, ban hành kế hoạch của 2 cơ quan.

Tuy nhiên, cũng theo TTCP, mặc dù có sự phối kết hợp thường xuyên, trong thời gian qua, vẫn có tình trạng chồng chéo phải xử lý trong kế hoạch của TTCP với thanh tra một số bộ, ngành, địa phương, dù không nhiều.

Trong kỳ, đã xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền thông về thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội; giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Thanh tra tỉnh Hòa Bình; giữa Thanh tra tỉnh Quảng Nam với KTNN Khu vực III.

Giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp

Báo cáo của TTCP cho thấy, từ khi CT số 20 được ban hành đến nay, toàn ngành đã tăng cường phối hợp xử lý chồng chéo từ khâu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Qua đó, tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đạt nhiều kết quả.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 17.459 cuộc thanh tra hành chính và 606.029 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm hơn 258,2 nghìn tỷ đồng, 69,1 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 146,3 nghìn tỷ đồng và hơn 2,1 nghìn ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 111,8 nghìn tỷ đồng, hơn 66,9 nghìn ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 5.390 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 298.209 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 255 vụ, 351 đối tượng.

CT số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được ban hành là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp với chủ trương xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Ngay từ khi được ban hành, ngành Thanh tra đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, coi việc thực hiện CT số 20 là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Trong hơn 2 năm, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngày càng được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và đảm bảo thực hiện tốt CT số 20.

Toàn ngành Thanh tra đã chủ động rà soát, kịp thời phối hợp xử lý chồng chéo được phát hiện qua công tác xây dựng kế hoạch và qua việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có cách làm hay như thanh tra tỉnh trực tiếp và giám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; chủ động phối hợp với thanh tra bộ ngành để rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra qua đó góp phần hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với KTNN và với các cơ quan chức năng trong xử lý chồng chéo ngày càng chặt chẽ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt CT số 20, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, góp phần vào bức tranh chung về phát triển kinh tế của đất nước những năm qua.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, ngành Thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, sơ hở trong quản lý, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Phương Hiếu - Thân Giang