Theo 5 kết luận thanh tra đã ban hành, phát hiện 18 cơ quan, đơn vị có vi phạm, sai phạm về kinh tế với hơn 1,4 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 2,9 triệu đồng; kiến nghị khác hơn 1,4 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 296 cá nhân và 52 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 8 cá nhân có sai phạm, đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân với số tiền 25 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh Đăk Nông còn triển khai 4 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 4 đơn vị. Hiện, đã ban hành 2 kết luận. Qua thanh tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đơn vị được thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Lê Phương