Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi được hơn 3,2 tỷ đồng là khoản tiền sai phạm đã có quyết định thu hồi từ kỳ trước nhưng các đơn vị sai phạm chưa thực hiện.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng được các cấp, ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc. Toàn tỉnh tiếp 3.045 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 3.352 đơn thư. Qua xử lý có 2.583 đơn đủ điều kiện xem xét.

Đến nay, các cấp đã giải quyết được 118/138 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả có 3 vụ việc khiếu nại, 2 vụ tố cáo đúng; 89 vụ việc khiếu nại, 16 vụ việc tố cáo sai; 4 vụ việc khiếu nại, 4 vụ việc tố cáo đúng một phần. Qua giải quyết khiếu nại đã phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 423m2 đất các loại, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/1 đối tượng.

Phương Hiếu