Toàn ngành đã triển khai thực hiện 43 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 34 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện 38 đơn vị có sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng; qua đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,57 tỷ đồng, giảm trừ thanh quyết toán hơn 1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý đối với 1 tập thể và 18 cá nhân liên quan đến sai phạm. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai.

Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện 6 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 4 cuộc, kết quả đã phát hiện sai phạm kinh tế hơn 1,97 tỷ đồng; qua đó kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách hơn 961 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán hơn 1 tỷ đồng, kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với 12 cá nhân liên quan đến sai phạm.

Các sở, ngành và các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành triển khai 333 cuộc thanh tra chuyên ngành (62 cuộc có thành lập đoàn, 271 cuộc thanh tra độc lập) tại 231 tổ chức, 479 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 30 tổ chức và 182 cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi gần 54 triệu đồng, giảm trừ qua thanh toán hơn 171 triệu đồng; ban hành 208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; xử lý tài sản vi phạm hơn 240 triệu đồng.

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ, các đoàn thanh tra đều được giao cho công chức hoặc tổ giám sát thực hiện việc giám sát. Qua giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, cho thấy các cuộc thanh tra được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định; không có phản ánh, kiến nghị của các đơn vị được thanh tra đối với hoạt động của các đoàn thanh tra.

Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra đã được chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, tham mưu các biện pháp đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về kinh tế sau thanh tra. Toàn ngành đã đôn đốc việc thực hiện 9 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi nộp ngân sách hơn 487 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Điện Biên, 6 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, chất lượng các cuộc thanh tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật; công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngày càng hiệu quả hơn; kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, góp phần giảm thiểu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra ngày càng được tăng cường và đi vào nề nếp.

Trần Kiên