Đây là cuộc thanh tra trong kế hoạch đã được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian 45 ngày làm việc, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Thời kỳ thanh tra từ ngày triển khai thực hiện dự án cho đến nay. Các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ, nếu xét thấy cần thiết vẫn thanh tra để có cơ sở kết luận.

Theo Quyết định số 103/QĐ-TTTP-P5 của Thanh tra TP, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Cảnh Nhật