28 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh gồm: Thủ tục hành chính cấp tỉnh (10 thủ tục), thủ tục hành chính cấp huyện (10 thủ tục), thủ tục hành chính cấp xã (8 thủ tục).

Danh mục và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3614/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ và 28 thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định này.

Quyết định này thay thế 2 quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Quyết định số 1784 ngày 22/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 978 ngày 30/8/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Đồng thời, bãi bỏ danh mục 18 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Mục V Phụ lục I, Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh và Mục V Phụ lục I, Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Nam Dũng