Thanh tra Chính phủ đã chủ trì xây dựng kế hoạch, ban hành Bộ chỉ số đánh giá trên 4 nội dung của công tác PCTN được lượng hóa theo 4 nhóm chỉ số với 17 tiêu chí trên thang điểm 100. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho các địa phương; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện.

Kết quả cho thấy, việc chấm điểm của các địa phương bảo đảm sự khách quan, nêu cao trách nhiệm trong việc đánh giá, kết quả đã phản ánh sát, đúng, có định lượng về công tác PCTN tại các địa phương.

“Bộ chỉ số phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN tại địa phương đã cơ bản phản ánh được thực trạng, mặt mạnh, yếu của từng địa phương, trên từng mặt của công tác PCTN, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hoạt động; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản”, Phó Tổng Thanh tra cho biết.

Qua đó, cũng giúp các địa phương tự nhận diện được kết quả và những hạn chế, tồn tại của mình trong công tác PCTN; có sự so sánh với các địa phương khác để có biên pháp chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả trong công tác PCTN tại địa phương.

Kết quả đánh giá còn góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong PCTN trước mắt và lâu dài.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Lam, do là thí điểm nên việc đưa ra một số chỉ tiêu còn chưa sát, việc hiểu và tổ chức thực hiện của các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Thời gian thực hiện ngắn, trong khi cần phải tổng hợp, cung cấp nhiều thông tin, tài liệu để chứng minh nên còn một số địa phương tự chấm điểm chưa đúng với nguyên tắc, hướng dẫn, chưa có cơ sở để chứng minh cho kết quả tự đánh giá.

“Bệnh thành tích còn tồn tại ở một số địa phương. Vẫn có tình trạng dù công tác PCTN không phát hiện, xử lý tham nhũng nhưng vẫn chấm điểm tối đa, không đúng với kết quả thực tế đã đạt được”, Phó Tổng Thanh tra thẳng thắn nêu.

Hơn nữa, việc đánh giá công tác PCTN chỉ mới được áp dụng đối với UBND cấp tỉnh, chưa thực hiện đối với các bộ, ngành cho nên chưa bảo đảm được tính toàn diện trong công tác PCTN cả nước.

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo, kiến nghị và được sự đồng ý của Thủ tướng, đã hoàn thiện Bộ Chỉ số, tiếp tục đánh giá công tác PCTN năm 2017 đối với UBND cấp tỉnh.  Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp kết quả, thẩm tra, rà soát việc đánh giá, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2018.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra cho hay, trên cơ sở báo cáo đánh giá, từng địa phương phải chủ động chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác PCTN.

“Căn cứ kết quả đánh giá công tác PCTN tại các địa phương là một trong những cơ sở để xây dựng kế hoạch, định hướng thanh tra, kiểm tra nói chung, trong đó có thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu trong công tác PCTN”, ông Bùi Ngọc Lam cho biết.

Trên cơ sở kết quả 2 năm triển khai việc đánh giá, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh để đánh giá hàng năm và đề xuất thí điểm xây dựng, Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của các bộ, ngành, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia PCTN.

Hương Giang