Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng, 38.975m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 6 cá nhân. Xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực trên 666 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính các cấp, các ngành đã tiếp 1.154 lượt, 842 người, tổng số vụ việc phải xử lý là 464 với 211 đơn thư. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 120 đơn (khiếu nại 86, tố cáo 34). Đến nay đã giải quyết được 90 đơn (khiếu nại 59, tố cáo 31), đạt tỷ lệ 75%. 

 Thái Hải