Tham dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo cùng các cán bộ, thanh tra viên, viên chức của Thanh tra 7 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số V.

Năm 2019, Cụm Thi đua số V bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đã tổ chức triển khai tốt nội dung ký kết giao ước thi đua, phát động thi đua trong cụm, sơ kết, tổng kết, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét thi đua bảo đảm kịp thời, chặt chẽ.

100% các đơn vị thanh tra trong cụm đã triển khai công tác thi đua đến các tập thể và cán bộ, công chức trong ngành. Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị, cán bộ, công chức nỗ lực thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong cụm đã triển khai 5.486 cuộc thanh tra, kiểm tra, nội dung thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm 160.596 triệu đồng và hơn 34.000m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 85.487 triệu đồng, xử lý khác 42.736 triệu đồng, phạt hành chính 3.218 trường hợp với 32.372 triệu đồng.

Tại hội nghị, Thanh tra các tỉnh đã thảo luận, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện công tác thi đua của các địa phương trong cụm, đồng thời cũng thống nhất đề ra nhiệm vụ cho năm 2020. 

Cụ thể: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, gắn công tác này với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương; tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề phù hợp với từng đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, chú trọng phát hiện nhân tố mới…

Cũng trong dịp này, để kỷ niệm 74 năm (23/11/1945 - 23/11/2019) Ngày Truyền thống ngành Thanh tra, tại Bắc Kạn, cán bộ, viên chức ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số V cũng đã tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao, văn nghệ.

Trung Hà