Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Quyết định này sẽ có hiệu lực đến ngày 20/12/2018

Đoàn liên ngành của tỉnh Gia Lai sẽ kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, khi đoàn kiểm tra liên ngành có đề nghị thì UBND các huyện, thị xã, thành ph, cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ công chức phối hợp, h trợ đoàn thực hiện nhiệm vụ...

Khuất Nguyên