Ông Tuấn cho biết, thực tiễn hoạt động tại Bộ NN & PTNT cho thấy công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước nói chung và Bộ NN & PTNT nói tiêng.

Thông qua việc tiếp công dân, Bộ NN & PTNT nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, phản ánh của các tổ chức và công dân trên cơ sở đó Bộ xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ NN & PTNT hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân.

Ngay sau khi Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT- TTCP quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực thi hành, Phòng Tiếp công dân, Thanh tra Bộ đã tham mưu cho Bộ NN & PTNT ban hành các chỉ thị và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện đã gặp không ít khó khăn như số lượng công dân đến KN,TC vượt cấp có nhiều hướng gia tăng do công dân không thỏa mãn với kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền.

Một số thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ không trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất, chưa gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh…

Một số trường hợp KN,TC, kiến nghị, phản ánh chưa được giải quyết phù hợp, chậm hoặc đơn bị chuyển lòng vòng, làm cho công dân không còn tin tưởng, dẫn đến tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp, gửi đơn khiếu nại nhiều lần về một nội dung.

Mặt khác, người dân khi KN,TC có nhiều trường hợp chưa nắm được các quy định của pháp luật về KN,TC. Nhiều nội dung KN,TC đến các cơ quan chức năng không đúng quy định của pháp luật. Một số vụ việc đang trong thời hạn giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục đến các cơ quan chức năng yêu cầu đôn đốc giải quyết.

Do vậy, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, theo ông Tuấn cần phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là những luật, văn bản liên quan đến tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân phải được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Việc bố trí trụ sở, phòng tiếp công dân và trang bị cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân được thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng quy định. Đặc biệt tại trụ sở tiếp công dân của Bộ có trang bị camera ghi hình và ghi tiếng để cán bộ tiếp công dân có ý thức hơn trong việc tiếp công dân và công dân đến trụ sở cũng có ý thức thực hiện pháp luật, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong việc tiếp công dân khi đến trụ sở.

Mặc khác, việc bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải có đủ năng lực và trách nhiệm, tận tâm với công việc. Tại trụ sở tiếp công dân của Bộ luôn thường trực 2 công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân để bảo đảm các công việc được thực hiện suôn sẻ và thông suốt theo đúng quy định.

Cũng theo ông Tuấn, các công chức, viên chức khi thực hiện tiếp công dân phải thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân, có thái độ đúng mực, cầu thị, lắng nghe, tôn trọng công dân. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và Nhà nước.

Đồng thời, có sự phối hợp tốt giữa cơ quan chủ trì tiếp công dân đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trực thuộc Bộ. Việc giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh và xử lý các thông tin tiếp nhận qua việc tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, kịp thời.

Lê Phương