TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, cho biết, để có cơ sở thực tiễn phục vụ xây dựng đề án của Chính phủ "Nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN", Thanh tra Chính phủ tiến hành khảo sát lấy ý kiến ở hai nhóm. Đó là: Nhóm công chức làm công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, DNNN và nhóm dành cho người quản lý DNNN. 

"Những thông tin thu nhận được trong Phiếu khảo sát chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu xây dựng Đề án mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác", TS. Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định.

Tại Phiếu khảo sát về hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán DNNN và hệ thống kiểm soát nội bộ trong DNNN dành cho người quản lý DNNN sẽ có ba nhóm câu hỏi: Nhận thức chung về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với DNNN và thực trạng hoạt động này (câu 1 đến câu 21); đánh giá thực trạng cơ chế kiểm soát nội bộ trong DNNN (câu 22 đến câu 24) và nhóm câu hỏi về quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán DNNN, chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ trong DNNN (câu 25 đến câu 27).

Phiếu khảo sát về hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán DNNN và hệ thống kiểm soát nội bộ trong DNNN dành cho công chức làm công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, DNNN sẽ có bốn nhóm câu hỏi: Nhận thức chung về DNNN và thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của DNNN. DNNN trong Phiếu này được hiểu là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có từ 51% vốn điều lệ trở lên là vốn Nhà nước (câu 1 đến câu 5); nhóm câu hỏi thứ hai là thực trạng hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với DNNN (câu 6 đến câu 17); nhóm câu hỏi thứ ba liên quan tới đánh giá thực trạng cơ chế kiểm soát nội bộ trong DNNN (câu 18 đến 20) và nhóm bốn là nhóm câu hỏi liên quan tới nội dung về quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán DNNN, chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ trong DNNN (câu 21 đến câu 23).

Tại tọa đàm, theo Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT Cung Phi Hùng, Nhóm Khảo sát cần bám sát vào mục tiêu Đề án của Chính phủ là "Nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan Nhà nước đối với DNNN; phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN".

Khảo sát là 1 trong 7 nhiệm vụ của Đề án, ông Hùng đưa gợi ý, nếu theo sơ đồ hình cây, chúng ta cần có 12 nhóm mẫu phiếu để gắn với các đối tượng khảo sát khác nhau. "Hệ thống Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra xã, ban thanh tra nhân dân... phải có từng mẫu phiếu khác nhau", ông Hùng nói.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, các câu hỏi khảo sát phù hợp với từng đối tượng, chia ra các nhóm câu hỏi theo mạch vấn đề để người trả lời dễ hình dung hơn. Tuy nhiên, có bốn nội dung khảo sát là giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cần thống nhất thứ tự, tên gọi trong tên Đề án và trong các câu hỏi ở Phiếu khảo sát. 

Ông Lê Đức Trung, Viện CL&KHTT thì cho rằng, Phiếu khảo sát không cần nhóm câu hỏi liên quan tới nhận thức chung về DNNN. Ngoài ra, để 5 mức độ đánh giá là hơi nhiều, có thể rút gọn xuống 3 đến 4 mức (cao, bình thường, thấp, rất thấp)...

Thái Hải