Các bộ, ngành, địa phương đều đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như sử dụng PAR Index để đánh giá mức độ cải cách hành chính, thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức… Tuy có nhiều bước tiến quan trọng trên một số lĩnh vực, nhưng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, gây cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Đội ngũ công chức, viên chức chưa chuyên nghiệp, tác phong làm việc chưa làm người dân hài lòng…

Việc công khai, minh bạch đã được thực hiện trong đời sống chính trị và hoạt động quản lý Nhà nước. Việc hoạch định, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đánh giá kết quả thực hiện đều công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo thống kê, năm 2013 có 944.425/952.178 người phải kê khai đã kê khai tài sản thu nhập (TSTN). Số người chậm kê khai trong năm là 6.935 người; có 914.245 bản kê khai đã công khai, đạt tỷ lệ 96,8% so với bản đã kê khai. Có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh TSTN, trong đó có 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai TSTN không trung thực và 6 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch TSTN.

Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, theo TTCP, việc xử lý đã có tác dụng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời có tác dụng răn đe nhất định, nhưng thực tế thực hiện vẫn còn khó khăn, số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý. Năm 2012, có 44 trường hợp, năm 2013 có 41 trường hợp, năm 2014 có 35 trường hợp bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Một số nơi có biểu hiện coi nhẹ, chậm chỉ đạo thực hiện, không thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Bên cạnh đó, việc quán triệt, chấp hành các quy định về phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.

Để khắc phục những hạn chế trên, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đưa ra như tập trung rà soát, sửa đổi hoặc bổ sung các luật về quản lý đối với những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; tổ chức để vai trờ, trách nhiệm của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông và công dân trong PCTN; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình với nhân dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung xem xét, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân chấp hành không nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng.

Từ năm 2007 - 2011, phát hiện 1.704 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch; phát hiện và xử lý 2.510 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; phát hiện 897 vụ việc phạm, xử lý kỷ luật 1.015 người; xử lý hình sự 64 người.
2 năm 2012 - 2013 phát hiện 310 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch; 385 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; 275 vụ việc vi phạm, xử lý kỷ luật 240 người.

Năm 2014 phát hiện 81 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch; 338 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; 212 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật 93 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 561 tỷ đồng; đã thu hồi được 156 tỷ đồng.

Phương Hiếu