Đến nay đã ban hành 2 quyết định thu hồi sản phẩm. Ban hành 38 kết luận, trong đó có 27 kết luận thanh tra, 6 kết luận xác minh, 3 kết luận kiểm tra và 2 báo cáo kiểm tra. Qua thanh tra xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với số tiền 237 triệu đồng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 9 tháng đầu năm (từ 16/12/2018 đến 15/9/2019), Phòng Tiếp công dân của Bộ Y tế đã tiếp 176 lượt người bằng 100 vụ việc. Trong đó, có 39 vụ việc cũ với 83 lượt người (chiếm 39%); 61 vụ việc mới phát sinh với 84 lượt người (chiếm 61%). Đáng chú ý, không có đoàn đông người đến Phòng Tiếp công dân của Bộ Y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế đã tiếp nhận tổng số 711 đơn. Trong đó, 40 đơn có nhiều người đứng tên (5,6%); đơn có một người đứng tên là 671 đơn (chiếm 94,40%). Tuy nhiên, trong tổng số đơn Bộ Y tế nhận được có 701 đơn (chiếm 98,60%) đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (chiếm 1,4%).

Đến nay, Bộ Y tế đã giải quyết xong 2 đơn khiếu nại/2 vụ việc. Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tổng số đơn tố cáo là 7 đơn/ 7 vụ việc, đang được xác minh đúng thời gian theo quy định của pháp luật, đã ban hành kết luận xác minh 3 vụ việc, còn 4 vụ việc đang xác minh tiếp. Toàn bộ các đơn khiếu nại, tố cáo trên đã được giải quyết không để tồn đọng.

Bên cạnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Y tế còn hướng dẫn, tập huấn Sở Y tế các địa phương làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa các vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo đông người tại Bộ Y tế.

Thực hiện việc giám sát, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế làm đầu mối, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1841/KL-TTCP ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ; Kết luận số 1162KL-BGDĐT ngày 14/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết quả kiểm toán theo Quyết định số 1380/QĐ-KTNN ngày 14/6/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Phương Anh