Trong đó, giao Thanh tra Bộ Công an chủ trì tiến hành 10 cuộc thanh tra: 4 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; 4 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng và 2 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Triển khai kế hoạch của Bộ trưởng, đến đầu tháng 5/2019, lực lượng thanh tra chuyên ngành Thanh tra Bộ Công an đã và đang triển khai thanh tra đối với UBND tỉnh An Giang về việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tiến hành thanh tra đối với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án tại cộng đồng, Bộ Công an về việc chấp hành quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Công bố quyết định thanh tra đối với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Đối với các cuộc thanh tra này, các đoàn thanh tra sẽ đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng và phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, qua thực tế thanh tra phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, những bất cập trong các quy định của pháp luật, những sơ hở trong cơ chế quản lý để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng và phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Đào Nam