Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL, nhân dân, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật về PCTN. Đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã được xác định trong Luật PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Với mục tiêu, hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức. 

Đặc biệt, đến hết năm 2021, 100% cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

Đặc biệt là nội dung tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN…

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

Mặt khác, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

Theo Kế hoạch trên, Thanh tra Bộ có nhiệm vụ chủ trì tổ chức các Hội nghị phổ biến, triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN. Biên soạn, in tài liệu tuyên truyền. Chủ động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn thường xuyên, hoạt động kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021. 

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2021.

Ngoài ra, các đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ cũng được phân công những việc cụ thể trong việc thực hiện Kế hoạch này.

Thái Hải