Kế hoạch của UBND TP nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện PCTN; xây dựng văn hóa PCTN của UBND TP; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND TP và Thanh tra Chính phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

Việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 theo “Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ được lãnh đạo UBND TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng. 

Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng Đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung đánh giá công tác PCTN gồm các mặt: Công tác quản lý Nhà nước về PCTN, Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiếm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng…

Phạm vi đánh giá công tác PCTN là hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN của UBND TP, cơ quan thuộc UBND TP về PCTN; kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND TP và UBND cấp quận, huyện.

Tổ Công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 gồm lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Thành ủy, Công an TP, Văn phòng UBND TP; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ. Trong đó Thanh tra TP được giao là cơ quan thường trực. Thời kỳ lấy số liệu đánh giá từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018.

T.Giang