Kế hoạch này là việc cụ thể hóa nhiệm vụ do Chính phủ giao để thực hiện Nghị quyết số 97-NQ/CP ngày 2/10/2017, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, Khóa XII, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Kế hoạch số 314 của Thanh tra Chính phủ xác định rõ lộ trình xây dựng Đề án và tiến độ thực hiện những việc chính, gồm: Gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Đề án; trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế về hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước, nhằm xác định nội dung Đề án; Xây dựng đề cương dự thảo Đề án về các nội dung; Tổ chức các buổi làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thảo luận xây dựng dự thảo Đề án và tờ trình dự thảo Đề án; Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Đề án sau khi họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Xây dựng tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Đề án và hoàn thiện hồ sơĐề án theo thủ tục được pháp luật quy định…

Giao Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là thường trực Tổ biên tập, có trách nhiệm thường xuyên làm việc để tham mưu, giúp việc cho Tồ biên tập, Ban soạn thảo thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Đề án; tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thuê chuyên gia tư vấn xây dựng dự thảo Đề án...

Giang Thân