Phạm vi phối hợp gồm: Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng của Đảng về lĩnh vực nội chính (thanh tra, xác minh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…) và phòng, chống tham nhũng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan hoặc khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xác minh kết luận và kiến nghị giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được cơ quan có thẩm quyền giao. 

Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng (có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, dư luận xã hội quan tâm) được Thanh tra tỉnh phát hiện qua thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: HB

Quy chế nêu rõ trách nhiệm phối hợp của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh; phương pháp phối hợp giữa hai cơ quan và tổ và công tác tổ chức thực hiện quy chế phối hợp.

Việc Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là cơ sở nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ ký kết, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

Hồng Bài