UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tiến hành cuộc thanh tra (theo đề cương hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh trực tiếp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra về Thanh tra Bộ và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Theo nguồn tin của Báo Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh sẽ bắt đầu thanh tra vào đầu quý II/2020. Nội dung này được xây dựng bổ sung theo kế hoạch thanh tra của cả năm.

Dự kiến, đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành thanh tra một số đơn vị có đê điều như Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong...

Nội dung sẽ tập trung vào thanh tra trách nhiệm của Chủ tich UBND huyện, Chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm hành lang bảo vệ đê điều…

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian kết thúc thanh tra nội dung này sẽ là trước 30/11/2020.

Hải Hà