UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tạm dừng thanh tra các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, Bắc Ninh sẽ dừng thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thuế, phí, sử dụng lao động, BHXH, BHYT... của doanh nghiệp. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, có 17 doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra.

Đối với thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh, kiểm tra thuộc tỉnh chỉ được thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất; trường hợp đặc biệt phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh cung cấp số điện thoại, tiếp nhận các thông tin doanh nghiệp phản ánh trong trường hợp bị thanh tra, kiểm tra không đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Nếu vi phạm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Hải Hà