Theo quyết định, các cuộc thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ- UBND ngày 17/12/2018 và Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn không thực hiện thanh tra trong năm 2019 được chuyển sang kế hoạch thanh tra năm 2020 gồm: Thanh tra việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn và huyện Ngân Sơn tại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian thanh tra từ năm 2012 - 2016; thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2014 - 2016 tại UBND huyện Ngân Sơn; thanh tra quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, các nguồn khác và đầu tư xây dựng tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị trực thuộc.

Quyết định trên cũng bổ sung các cuộc thanh tra trong năm 2019 và quý I/2010 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh.

Lê Phương