Còn tình trạng gây phiền hà cho người dân

Theo Chỉ thị 01/CT-UBND, thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa nghiêm túc. Nhiều nội dung Chương trình công tác, quyết định, chỉ thị, văn bản giao việc, chỉ đạo điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều sở, ba, ngành, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) còn hạn chế, còn tình trạng nhũng nhiều gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Những tồn, hạn chế trên làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, là nguyên nhân chính làm giảm lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần phải được chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ngay ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đôn đốc CBCCVC người lao động (NLĐ) chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; kiên quyết thực hiện tinh giản số CCVC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ hội đầu năm.

Công an tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, nhất là CBCCVCNLĐ vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gửi thông báo xử lý vi phạm về cơ quan, đơn vị CBCCVCNLĐ đang công tác, làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với CBCCVCNLĐ cần nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở.

Việc thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của CBCCVC; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng họp, hội trường, nơi công cộng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông…

Hoàng Long