Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đấu tranh phòng, chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là ở các vị trí công việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực…

Một số nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm: Người đứng đầu đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức đối với các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN và các hành vi “tham nhũng vặt”; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi "tham nhũng vặt" trên các lĩnh vực; rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là các quy trình, trình tự giải quyết công việc trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực; thực hiện công khai đầy đủ các hình thức, đúng quy định của pháp luật về PCTN đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung dễ phát sinh tiêu cực...

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của UBND cấp huyện, làm cơ sở, tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của UBND cấp huyện trong công tác này. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh. Nghiên cứu cơ chế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ. Chỉ đạo các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra tiến hành rà soát, đánh giá lại quy chế làm việc, quy trình quản lý để sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo rõ ràng, minh bạch, cụ thể. Thực hiện nghiêm quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. 

Ngành Thanh tra tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.

Kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ. Kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ hoặc kiến nghị chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ ngay những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có dư luận về nhũng nhiễu, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra.

Hoàng Long