Theo đó, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ việc KN,TC ngay từ khi mới phát sinh; rà soát, kiểm tra, đối thoại tìm giải pháp để giải quyết vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Bắc Giang thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết KN,TC đã có hiệu lực thi hành, không để phát sinh điểm nóng về KN,TC. UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh nắm chắc tình hình các điểm khiếu kiện, tiềm ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi lợi dụng lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện đông người, trái pháp luật... Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và công khai, minh bạch trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính... để hạn chế KN,TC.

Tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Đặc biệt, tỉnh xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp công dân và xem xét, giải quyết KN,TC.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của tỉnh để kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, lập danh sách 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, rà soát, giải quyết, trong đó 15 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về và chỉ đạo thực hiện, 4 vụ việc do Tổ công tác của tỉnh xác định, đưa vào rà soát, giải quyết. Tổ công tác của tỉnh đã tập trung xem xét, nghiên cứu và chủ động đề xuất phương án xử lý, giải quyết tối ưu nhất đối với các vụ việc này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm giải quyết KN,TC trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm 32 vụ việc trong thời hạn nhất định, đến nay đã giải quyết xong 20/32 vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài.

Để giải quyết xong các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài còn lại, thời gian tới, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu thuộc UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tham mưu, đề xuất hướng giải quyết đối với từng vụ việc.

Việt Hùng