Kế hoạch thực hiện tuyên truyền: Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. Công tác tuyên truyền tập trung về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN cần cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, những việc làm tích cực, nhân tố mới trong công tác PCTN cần được biểu dương, song song là lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, phố biến pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh ở xã, phường, thị trấn các văn bản pháp luật về PCTN, câu chuyện pháp luật về PCTN, gương điển hình trong đấu tranh PCTN…

Riêng Thanh tra tỉnh liên hệ với Thanh tra Chính phủ tiếp nhận bản in để phát hành tài liệu, sách có các nội dung: Pháp luật về PCTN; hệ thống hoá các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về PCTN, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ…

Thanh tra tỉnh cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cử báo cáo viên pháp luật, giúp các sở, ban, ngành, tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố… tập huấn nghiệp vụ công tác PCTN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcvà tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN khi có yêu cầu, đề nghị.

Hoàng Long