Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, TTCN và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019, đến ngày 15/5, toàn ngành đã TTCN tại 2.589 đơn vị, kiểm tra 2.938 đơn vị, thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 900 đơn vị.

Theo BHXH Việt Nam, từ đầu năm đến nay, qua TTCN đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đã bảo vệ được quyền lợi cho nhiều người lao động.

Về đối tượng đóng, qua thanh tra phát hiện số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 7.291 lao động, qua đó truy đóng 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động, số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động, qua đó truy đóng 7.299 triệu đồng.

Về phương thức đóng: Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ khi có quyết định là 934.117 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Đã ban hành 161 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.738 triệu đồng, đã thu được 2.682 triệu đồng.

Cũng theo BHXH Việt Nam, hiện nay, bộ máy và cơ cấu tổ chức hoạt động TTCN của ngành BHXH được thực hiện theo mô hình 2 cấp: Ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra (gồm 5 phòng nghiệp vụ); ở địa phương là Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố.

Tính đến hết năm 2018, toàn ngành BHXH đã có 1.142 cán bộ được đào tạo; trong đó có 180 công chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên và 962 viên chức được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT; 137 công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn TTCN. Đội ngũ cán bộ ngành BHXH chính thức được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ TTCN là 646 người (gồm 136 công chức, 510 viên chức).

Kế hoạch năm 2019, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ, tổ chức đào tạo 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên (mỗi lớp từ 50 - 70 học viên) cho đối tượng là công chức, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH tỉnh, thành phố; giám đốc, phó giám đốc phụ trách BHXH cấp huyện.

Như vậy, ngoài lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, thì lực lượng cán bộ thu, thu nợ, cán bộ cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra luôn sẵn sàng bổ sung vào các đoàn thanh tra, đáp ứng đủ cho việc tổ chức thực hiện TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

TK