Đến nay, ngành Thanh tra tỉnh có 220 cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Thanh tra tỉnh quan tâm. Toàn ngành có 1 thanh tra viên cao cấp, 13 thanh tra viên chính, 145 thanh tra viên và 61 chuyên viên.

Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, những năm qua, Thanh tra tỉnh đã đổi mới, sáng tạo trong phương pháp và cách thức thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, việc luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ được quan tâm, giúp cho ngành Thanh tra chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài.

Từ ngày thành lập đến nay, cán bộ, công chức trong ngành luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là công tác xây dựng thể chế, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng thể chế luôn được ngành chú trọng. Ngành Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, như Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Thanh tra tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh...

Công tác thanh tra đã bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai nhiệm vụ; kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, xử lý sai phạm trong công tác quản lý... được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các kết luận thanh tra phản ánh trung thực, khách quan, chỉ rõ bản chất, nguyên nhân sai phạm và đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh, triệt để.

Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra Nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015", công tác thanh tra của ngành có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh với thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ngành, do đó đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch của Đề án. 

Từ năm 2010 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành hơn 500 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực quan trọng và được dư luận xã hội quan tâm. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 35 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ khối lượng khi quyết toán công trình xây dựng  cơ bản và kiến nghị khác trên 40 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 7.469 m2 đất các loại; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 đối tượng, xử lý hành chính nhiều tập thể và cá nhân sai phạm.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và thủ trưởng các cấp, các ngành nhiều văn bản chỉ đạo để đưa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào nền nếp, có hiệu quả. Đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015” (Đề án số 23). 

Trong 5 năm (2010 - 2015), ngành Thanh tra tỉnh đã trực tiếp và tham mưu cho các cấp, các ngành tiếp trên 18.000 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo. Công dân đến các phòng tiếp dân đều được cán bộ tiếp dân hướng dẫn và giải đáp đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong giai đoạn này, ngành đã tham mưu thụ lý và giải quyết trên 1.000 đơn thuộc thẩm quyền; hằng năm tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành đạt trên 95%; đặc biệt đối với cấp tỉnh, tỷ lệ giải quyết đạt 100% số đơn thuộc thẩm quyền.

Trong những năm gần đây, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng, do đó liên quan đến thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho nhân dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương có số lượng đơn, thư vượt cấp và khiếu kiện phức tạp, đông người về Trung ương thấp nhất trong cả nước.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, ngành Thanh tra tỉnh đã nỗ lực tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo khác, nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra. Công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đã thu được kết quả bước đầu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Với những thành tích đạt được trong các năm qua, Thanh tra tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cán bộ, công chức trong ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để xây dựng ngành Thanh tra tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                                     

      Hoàng Thế Hùng

                                                       Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh