Vụ GS,TĐ&XLSTT là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo. 

Ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng GS,TĐ&XLSTT cho biết, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương và có diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang phải tập trung thực hiện các biện pháp để ứng phó với tình hình dịch bệnh nên việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt gặp nhiều khó khăn.`

Tuy vậy, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, Vụ Vụ GS,TĐ&XLSTT đã hoàn thành đảm bảo chất lượng các mặt công tác được giao.

Vụ GS,TĐ&XLSTT thường xuyên phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, các chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cơ quan như: Chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 14/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Quyết định số 23/QĐ-TTCP ngày 22/01/2021 về việc ban hành Chương trình Hành động của Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ...

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Hưng giữ chức Vụ trưởng Vụ GS, TĐ&XLSTT. Ảnh: PV

Vụ GS,TĐ&XLSTT đã và đang thực hiện giám sát 16 đoàn thanh tra do các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện. Thông qua công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra đã giúp cho các đoàn thanh tra hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, góp phần giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh và quản lý, chỉ đạo đoàn thanh tra sát sao hơn.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, Vụ GS,TĐ&XLSTT được giao thẩm định 12 dự thảo kết luận thanh tra và đã có báo cáo thẩm định của 12 dự thảo kết luận thanh tra. Qua công tác thẩm định, Vụ GS,TĐ&XLSTT đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất chính xác, thuyết phục về cả nội dung và thể thức của dự thảo kết luận thanh tra. Nội dung thẩm định đã được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các trưởng đoàn thanh tra tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Việc thẩm định đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng nội dung thẩm định.

Vụ GS,TĐ&XLSTT đã thực hiện việc đôn đốc bằng văn bản, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 37 kết luận thanh tra. Trong đó có 3 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp tại đơn vị từ quý IV năm 2020 mới có báo cáo kết quả kiểm tra trong năm 2021 và 34 kết luận thanh tra thực hiện việc đôn đốc bằng văn bản trong 9 tháng đầu năm 2021.

Một thanh tra viên của Vụ GS,TĐ&XLSTT cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Vụ GS,TĐ&XLSTT chú trọng việc đôn đốc xử lý sau thanh tra bằng băn bản. Như vậy sẽ hạn chế việc thành lập đoàn đến các tỉnh, thành, các bộ, ngành; hạn chế làm việc tập trung, qua đó là giảm thiểu xuống thấp nhất khả năng lây nhiễm Covid-19 cho các cán bộ Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho cán bộ của các tỉnh, thành phố và bộ, ngành trung ương có thể vừa duy trì làm việc theo yêu cầu giãn cách mà không bị ngắt quãng, ngắt nhịp trong công việc. Ít nhất với 37 kết luận thanh tra nói trên thì có đến hàng trăm đầu mối, đơn vị, đối tượng chịu sự kiểm tra được áp dụng cách làm việc đổi mới và phù hợp trong điều kiện dịch bệnh. Hiệu quả đó tuy khó đong đếm bằng các chỉ số cụ thể nhưng là những chuyển biến không thể phủ nhận.

Tổng hợp số liệu xử lý sau thanh tra đối với 31 kết luận thanh tra cụ thể: Có 15 kết luận thanh tra có số liệu xử lý về kinh tế và 17 kết luận thanh tra không có kiến nghị xử lý về kinh tế. Trong đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã xử lý thu hồi về ngân sách là 2.465,78/5.544,68 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,47%; xử lý khác về kinh tế là 128,22/1.349,02 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,5%, thu hồi 92,3/96,4 ha­ đất, đạt 95,75%. Căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 55 tập thể, 336 cá nhân có liên quan, đã khởi tố 1 vụ việc và 3 đối tượng tại Kết luận thanh tra số 2009/KL-TTCP ngày 16/11/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, mua sắm tại Tổng cục Hải quan.

Vụ GS,TĐ&XLSTT có lãnh đạo vụ và 3 phòng nghiệp vụ, với 21 công chức trong đó có 20 đảng viên, 100% công chức có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong công tác. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Vụ GS,TĐ&XLSTT đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, kiến nghị Chính phủ cho chuyển đổi Vụ GS,TĐ&XLSTT sang mô hình Cục GS,TĐ&XLSTT; phân cấp, ủy quyền cho cục chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; xác định rõ trách nhiệm pháp lý trong  thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; bổ sung thêm công chức...

Bên cạnh đó, Vụ GS,TĐ&XLSTT đã tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác xử lý sau thanh tra. Cụ thể, Vụ GS,TĐ&XLSTT nhận được 31 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 22 nhiệm vụ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ, còn lại 7 nhiệm được giao để theo dõi.

Lãnh đạo Vụ GS,TĐ&XLSTT cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 được dự báo còn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra theo kế hoạch. Tăng tốc để hoàn thành công việc năm 2021, Vụ Giám sát chủ động hơn trong việc theo dõi, đôn đốc các kết luận thanh tra; bố trí lực lượng để thực hiện kế hoạch kiểm tra các kết luận thanh tra và thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi được giao; Tập trung theo dõi, đôn đốc, thường xuyên cập nhật thông tin về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra đối với các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) chỉ đạo thực hiện để kịp thời tổng hợp, trình Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác này khi được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao./.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Đan Quế