Theo Quyết định 1800/QĐ-BCT, đoàn thanh tra do ông Bùi Dũng Thế- Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính làm trưởng đoàn, thời kỳ thanh tra từ khi có dự án, thời gian thanh tra không quá 15 ngày làm việc.
 
Ông Lê Việt Long- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công thương thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra tại Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp. Nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung giám sát hoạt động đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 và khoản 1 Điều 8 Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra ban hành theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP .

Thái Hải