7 công trình được thanh tra thuộc địa bàn 4 xã là Cốc Đán, Thượng Ân, Bằng Vân, Trung Hòa huyện Ngân Sơn. Các công trình đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị là 3.296.189.000 đồng.

Theo Kết luận Thanh tra cho thấy, các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế ở cả 7 công trình đã không tiến hành ghi chép nhật ký khảo sát xây dựng, không tiến hành lấy mẫu để thí nghiệm theo quy định của bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch ban hành kèm theo Quyết định số 09/2002/QĐ-BYT ngày 11/3/2002.

Về việc tổ chức chọn nhà thầu, chủ đầu tư thực hiện hình thức chỉ định thầu rút gọn mà không thực hiện hình thức chỉ định thầu thông thường theo khoản 1 Nghị định số 85/2009, là chưa tạo điều kiện cho các nhà thầu tham dự thầu tự đề xuất giá, nhằm giảm giá gói thầu so với dự toán được duyệt, tiết kiệm cho ngân sách.

Đoàn Thanh tra đã cùng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (QLDA ĐT&XD) huyện, UBND xã, thôn kiểm tra xác minh thực tế tại hiện trường cho thấy: hầu hết các cọc mốc dẫn tuyến được đóng hoàn toàn bằng cọ gỗ nên qua thời gian sử dụng đã mục và cây cỏ mọc kín không định hướng được tuyến ống, cho nên khó trong quá trình quản lý và sửa chữa đường ống.

Qua đó, Đoàn Thanh tra kiến nghị Ban QLDA ĐT&XD huyện Ngân Sơn cần phải làm tốt hơn nữa công tác khảo sát, đối với các đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế phải có kết quả theo dõi, kiểm tra được ghi vào sổ nhật ký khảo sát xây dựng. Ngoài ra cần phải khảo sát đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn nước không gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Ngân Sơn cần chỉ đạo biện pháp khắc phục xử lý nước sinh hoạt, đối với nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm thì cần lấy mẫu nước kiểm tra xét nghiệm để có biện pháp xử lý phù hợp. Bố trí nguồn vốn cho Ban QLDA ĐT&XD trả nợ 03 công trình đã phê duyệt quyết toán với số tiền là 106.256.000 đồng.

Thành Nam