Năm ngoái, Ủy ban này đã nhận được hơn 10.000 khiếu nại. Số lượng khiếu nại trong những tháng đầu năm 2019 đã đạt khoảng 3.000.

Hầu hết khiếu nại có nội dung liên quan đến thu giữ đất đai và tranh chấp đất nông nghiệp. Một số vụ khác kiên quan đến các Bộ, ông Soe Tint cho biết.

Cũng theo ông Tint, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã được thành lập tại các phường, xã, thị trấn, các vùng và tiểu bang có liên quan. Họ sẽ tiến hành thanh tra đối với các vụ việc có dính líu tham nhũng và thực hiện kiểm tra theo Luật Đất đai đối với các vụ không liên quan đến tham nhũng.

Bình quân, Ủy ban nhận được 30 - 40 khiếu nại mỗi ngày và 900 khiếu nại/tháng.

Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar được thành lập theo Luật Chống tham nhũng từ năm 2013, tuy nhiên, Ủy ban này đã được tái thiết vào ngày 30/11/2017.

Ngọc Anh