Theo kế hoạch, trên cơ sở kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh trong những năm qua, tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ nhằm đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (gọi chung là các cơ quan thuộc UBND tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 phải bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, phương pháp và tiến độ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh với Thanh tra Chính phủ; giữa Thanh tra tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2020 của ngành và địa phương, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, bổ sung đầy đủ số liệu, nội dung, tiêu chí theo đề cương hướng dẫn kèm theo kế hoạch này, gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 10/8/2021. Thời điểm chốt số liệu báo cáo từ ngày 16/12/2019 đến 15/12/2020.

Ngoài nội dung báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2020 của cơ quan mình, các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực sau đây có trách nhiệm báo cáo cụ thể (phản ảnh trong cùng 01 báo cáo) và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu chứng minh có liên quan gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để lập hồ sơ đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc ban hành kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2020.

Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) báo cáo và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan việc ban hành kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch giảng dạy nội  dung PCTN tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ báo cáo và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch và kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu về kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử và kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp trong năm 2020.

Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra trong kế hoạch này; đề xuất UBND tỉnh thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN của tỉnh (do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng) để thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá và xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để thống nhất thực hiện - văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lưu ý.

Bảo Bình