Cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 239 lượt tổ chức Đảng, 61 lượt đảng viên; cấp huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát 1.472 lượt tổ chức Đảng, 582 lượt đảng viên; cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2.308 lượt tổ chức Đảng, 1.899 lượt đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức Đảng, với hình thức: Khiển trách 26, cảnh cáo 03; kỷ luật 1.090 đảng viên vi phạm, với hình thức: Khiển trách 789 đảng viên, cảnh cáo 207 đảng viên, cách chức 31 đảng viên, khai trừ 63 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Hoàng Hưng