Nhóm thứ nhất có thang điểm 20 đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; việc tiếp công dân của bộ trưởng.

Nhóm thứ 2 có thang điểm 50 đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Luật PCTN 2018; kết quả cải cách hành chính; kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; kết quả kiểm soát xung đột lợi ích; kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021; kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước không chi phối); hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp trực thuộc bộ; kết quả thanh tra, kiểm tra của bộ về thực hiện quy tác ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ của các doanh nghiệp; kết quả thanh tra, kiểm tra của bộ về việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; kết quả thanh tra, kiểm tra của bộ về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích trong các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước không chi phối; kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ trách nhiệm của người đại diện cổ phần, phần vốn góp Nhà nước chiếm cổ phần, vốn góp không chi phối.

Nhóm tiêu chí thứ 3 đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng được chấm với thang điểm 25, đánh giá kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, giám sát, thanh tra; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua đơn vị báo chí thuộc bộ; kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng; kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng;  số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng; kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN

Nhóm tiêu chí thứ 4 đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng và sáng kiến trong công tác thu hồi tài sản được chấm 5 điểm.

Giang Thân