Nội dung cuộc thi là tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, những hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Theo quy định của Ban Tổ chức, bài dự thi phải được viết tiếng việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời 1 câu hỏi tự luận. Phần câu hỏi tự luận yêu cầu các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 8 trang A4.

Trước đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên cả nước, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

Bài thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” phải gửi trước ngày 10/10/2021. Các cơ qụan, đơn vị, địa phương và cá nhân nộp bài tham dự cuộc thi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

Địa điểm nhận bài dự thi: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, số 5a, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.

 

Văn Thanh