UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng phát sinh tại địa phương, đơn vị đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và thời gian.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các tổ chức xã hội về việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản phòng ngừa tham nhũng hàng năm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các công ty đại chúng ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản phòng ngừa tham nhũng hàng năm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các tổ chức tín dụng về ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản phòng ngừa tham nhũng hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày 25/11, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch gồm các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý về PCTN, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, tiêu cực; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 và chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị trực thuộc…

Nhật Minh