Trong năm 2020-2021, công tác PCTN của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc đã được Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Các nội dung về công tác PCTN như: Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTN; việc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị… đã được đơn vị triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác PCTN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Một số đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL hàng năm không xây dựng kế hoạch PCTN.

Một số đơn vị không công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (quý, 6 tháng) đã được phê duyệt các năm 2020, năm 2021 theo quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC.

Một số đơn vị không công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (quý, 6 tháng) đã được phê duyệt các năm 2020, năm 2021 theo quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC.

Sở VHTT&DL chưa công khai tình hình và kết quả thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án đầu tư và kết quả nghiệm thu, đánh giá các dự án đầu tư năm 2020 và năm 2021…

Tại bản kết luận, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở đối với Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc về công tác PCTN thời kỳ 2020-2021 chưa sát sao, chưa thường xuyên.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL chưa thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở VHTT&DL về công tác PCTN.

Từ những kết quả trên, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn kết luận: Giám đốc Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCTN thời kỳ 2020-2021 tại Sở VHTT&DL. Trách nhiệm liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCTN thuộc về người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Giám đốc Sở VHTT&DL thời kỳ 2020-2021 đã nêu trong kết luận.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng đề nghị Giám đốc Sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác PCTN tại Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc thời kỳ 2020-2021 về những tồn tại, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.

Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo, các yêu cầu của cơ quan cấp trên về công tác PCTN và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung về PCTN tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đề nghị Giám đốc Sở VHTT&DL tổ chức chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị các đơn vị trực thuộc Sở và các cá nhân liên quan đối với các nội dung còn tồn tại, thiếu sót trong công tác PCTN thời kỳ 2020-2021 đã được nêu trong kết luận.

Hằng năm, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch PCTN tại đơn vị đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch về tài chính công, công khai báo cáo tình hình, quản lý sử dụng tài sản công, công khai, minh bạch trong đầu tư công đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan đơn vị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cơ quan kiểm toán trong việc quản lý sử dụng ngân sách tại đơn vị. 

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc chấp hành đầy đủ các chế độ thông tin báo cáo về PCTN đảm bảo theo quy định.

Trung Hà